IVR و TTS

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری Docu.Net  در اداﻣﻪ اراﯾﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی Unified Messaging ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار Digium ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی زﯾﺎدی از جمله Fax Server از ۲ خط تا ۳۲ خط ﺑﻪ ازای ﻫﺮﮐﺎرت را ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ اراﯾﻪ وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﻠﻔﻨﯽ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﮐﻨﺪ. با اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺮم اﻓﺰار Text To SpeechText ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮرﯾﻦ ﺗﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری و ورود ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮروی ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد (درﺧﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی) ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﯿﺪ.

تماس با تورین تن