ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و Unified Messaging ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش از راه دور Moodel

ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻻزم اﺳﺖ. دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﺗﺒﻠﺖ و ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮآوردﺳﺎزی اﻫﺪاف اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﺳﺖ، در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﯽ:

اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ Java و PHP و ﭘﻠﺘﻔﺮم  Adobe Flash ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ و ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺻﻮت از ﻣﻮﺗﻮر RED5 ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ وب ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻔﺎرش را دارد.

مدﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از MYSQL انجام می گیرد.

از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی Apache اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ H263 و H264  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻪ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮان، ﮐﺎرﺑﺮان ارﺷﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻮده و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام  ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺳﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ رزوﻟﯿﺸﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺘﻈﯿﻢ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﯾﻢ ارﺳﺎﻟﯽ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺖ.

ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز (دو هسته پردازشگر ۲GHz و ۴G حافظه داخلی)

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

تماس با تورین تن