ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﯿﮏ

ﺗﻨﻬﺎ راه راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ، راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﯾﺎ در ﺷﺮف اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻮاره ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و دﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﺪون ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﮐﺎر ﮐﺎرﺑﺮان و ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اداری ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ . اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری ﺑﺮای ﺛﺒﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺬف ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﺟﻬﺖ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ )ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر(، ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﺟﺪی و ، ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز، ECE اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز، ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه از ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻤﯿﻞ، اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ، ﺳﺒﺐ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻧﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ راه دور، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

تماس با تورین تن