فرم ساز

ﻓﺮم اداری، راﻫﮑﺎری ﺗﻮاﻧﺎ در ﺷـﮑﻞ دﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎن اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. ﻫﻤﻮاره اﻣﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮم، ﺳﺎده ﺗﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﻨﺪ. ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮمﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳـــﻨﺠﯽ دادهﻫﺎی ورودی ﻫﺴـــﺘﻨﺪ، و ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮمﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮدشﮐﺎر، و ﺳﭙﺲ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻓﺮمﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﯾﻮن در ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ. ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺮدن اﻣﻮر ﺧﻮد، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷــﺎﺗﯽ را ﺑﺮ اﺳــﺎس ﻧﯿﺎز ﺧﻮد و دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮمﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻓﺮمﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی،ﺑﻪ ﻓﺮمﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻟﺤﻈﻪ ای، ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
o Forms Report Generator ﻓﺮﻣﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، اﺑﺰاری ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺼﻮرت ﺳﻔﺎرﺷﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

تماس با تورین تن