ارایه امنیتی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری واﯾﺠﺎد زیرساخت اﻣﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرﯾﺸﺮﮐﺘﻬﺎی اراﯾﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﻮﮐﻦ ﻫﺎی اﻣﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اراﯾﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ از ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ. ﻧﺮم اﻓﺰار ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮرﯾﻦ ﺗﻦ ﺑﻨﺤﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اراﯾﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻮﮐﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﮐﻨﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻌﻤﻞ آورد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮرﯾﻦ ﺗﻦ ﺑﺎ  داﺷﺘﻪ و %۱۰۰ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺮح ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ  ۲ﺗﻮﮐﻨﻬﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮرﯾﻦ ﺗﻦ و ﺑﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اراﯾﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻮﮐﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

تماس با تورین تن