درباره تورین تن


تورین در سال ۱۳۸۲ به عنوان زیر مجموعه ای از شرکت “Web Native ” جهت تولید نرم افزار و صادرات آن به خارج از کشور وتحت مدیریت  آقای دکتر مهدی امانی تشکیل شد. زمینه فعالیت تخصصی شرکت تورین‌تن، ارائه خدمات مشاوره، طراحی و توسعه سیستمهای مکانیزه وب مبنا است. تورین‌تن با گسترش اطلاعات فنی خود و […]

بیشتر

معرفی محصولات


اتوماسیون اداری

سیستم اتوماسیون اداری شرکت تورین تن با نام تجاری DOCU.NET عرضه می شود. تورین تن یک سیستم نرم افزاری وب بنیاد است. بیشتر بخوانید...

ویدئو کنفرانس

گستردگی جغرافیایی کشورها از یکسو، کمبود نیروی انسانی متخصص در علوم مختلف و افزایش هزینه‌های کاری از سوی دیگر، منجر به عدم دسترسی سازمان‌ها و شرکت‌ها به همة منابع مورد نیاز شده استویدئوکنفرانس یک فناوری منحصر به فرد است که برقراری ارتباط صوتی و تصویری (به صورت زنده) افراد را در مکانهای مختلف با فواصل مختلف امکان‌پذیر می‌نماید. بیشتر بخوانید...

موتور جستجو هوشمند (SIN JIM)

سین جیم (پارس كاو) موتور جستجوی هوشمندی است كه به صورت Web-Based در قالب یك وب سایت به كاربران خود سرویس می دهد. با توجه به این كه واسط گرافیكی سیستم مبتنی بر وب بوده و كاربران وب عموما با مسئله جستجو و پیدا كردن پاسخ های مناسب آشنا هستند کاربرد آن بسیار آسان است. بیشتر بخوانید...

نسخه موبایل اتوماسیون اداری

رواج استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند و تجهیزات کاربری قابل‌حمل، منجر به تغییر جدی در نگرش صاحبان کسب‌وکار نسبت به ارتباطات، گردش اطلاعات در سازمان‌ها و به تبع، فرآیندهای کاری شده است. پاسخ ما به عنوان اولین شرکت تولید کننده اتوماسیون تحت وب ، ایجاد بستری برای رفع نیاز جامع مدیران، جهت دسترسی به اطلاعات، […] بیشتر بخوانید...

امضای دیجیتال (DIGITAL SIGN )

نرم افزار تشخیص امضاء دیجیتالی شرکت تورین تن ، با استفاده از تکنیک های انحصاری و دقت بالغ بر 68% ، قابلیت شناسایی روش های هویتی (عموما امضاء های دستی) را فراهم میسازد . شرکت تورین تن، با تولید یک بستر نرم افزاری (SDK ) با ویژگی های ذیل امکان تشخیص هویت را فراهم ساخته است. بیشتر بخوانید...

تبدیل تصویر به نوشتار (OCR)

تنوع و ازدیاد شمار مستندات و از همه مهمتر اشغال بیش از حد فضا توسط اسناد و مدارک کاغذی باعث شده است تا بسیاری از سازمان ها برای سهولت بازیابی اطلاعات موجود و مورد احتیاج در این مستندات به فکر ایجاد پایگاه داده مناسب و بهره گیری از فرمهای مختلف برای مکانیزه نمودن سیستم مدیریت […] بیشتر بخوانید...

ویژگی های برتر


فرم ساز

ﻓﺮم اداری، راﻫﮑﺎری ﺗﻮاﻧﺎ در ﺷـﮑﻞ دﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎن اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. ﻫﻤﻮاره اﻣﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮم، ﺳﺎده ﺗﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﻨﺪ. ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮمﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳـــﻨﺠﯽ دادهﻫﺎی ورودی ﻫﺴـــﺘﻨﺪ، و ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮمﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮدشﮐﺎر، و ﺳﭙﺲ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻓﺮمﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﯾﻮن در ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

بررسی جزییات »

ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﳘﺮاﻩ ﻫﻮﴰﻨﺪ و ﲡﻬﻴﺰات ﮐﺎرﺑﺮی  ﻗﺎﺑ ﻞﲪﻞ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﲑ ﺟﺪی در ﻧﮕﺮش ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴ ﺐوﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﮔﺮدش اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ، ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎری ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

بررسی جزییات »

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻻزم اﺳﺖ. دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﺗﺒﻠﺖ و ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮآوردﺳﺎزی اﻫﺪاف اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﺳﺖ، در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮔﺮدد.

بررسی جزییات »

ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﯿﮏ

ﺗﻨﻬﺎ راه راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ، راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﯾﺎ در ﺷﺮف اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻮاره ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و دﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﺪون ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﮐﺎر ﮐﺎرﺑﺮان و ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اداری ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .

بررسی جزییات »

IVR و TTS

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری Docu.Net در اداﻣﻪ اراﯾﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی Unified Messaging ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار Digium ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی زﯾﺎدی از جمله Fax Server از ۲ خط تا ۳۲ خط ﺑﻪ ازای ﻫﺮﮐﺎرت را ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ اراﯾﻪ وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﻠﻔﻨﯽ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﮐﻨﺪ. با اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺮم اﻓﺰار Text To SpeechText ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮرﯾﻦ ﺗﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری و ورود ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮروی ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد (درﺧﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی) ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﯿﺪ.

بررسی جزییات »

ارایه امنیتی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری واﯾﺠﺎد زیرساخت اﻣﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرﯾﺸﺮﮐﺘﻬﺎی اراﯾﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﻮﮐﻦ ﻫﺎی اﻣﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اراﯾﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ از ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ. ﻧﺮم اﻓﺰار ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮرﯾﻦ ﺗﻦ ﺑﻨﺤﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اراﯾﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻮﮐﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﮐﻨﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻌﻤﻞ آورد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮرﯾﻦ ﺗﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻪ و %۱۰۰ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺮح ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ۲ﺗﻮﮐﻨﻬﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮرﯾﻦ ﺗﻦ و ﺑﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اراﯾﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻮﮐﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

بررسی جزییات »

ﻣﺎﺟﻮل ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ Notification

ﻣﺎﺟﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺎﺳﺦ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ و ارﺳﺎﻟﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ارﺟﺎﻋﺎت ﻧﺎﻣﻪ )ﮐﻪ ارﺟﺎﻋﺎت ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد دارای ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻄﻒ و ﭘﯿﺮو ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻠﺖ دار درﯾﺎﻓﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ اراﯾﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ داد.

بررسی جزییات »

مشتریانی که به ما اعتماد کرده اند


تماس با تورین تن